pohorska.cz
+420 604 827 828

Člen Komory daňových poradců

KDP

Časté dotazy

 1. Kdy se musí nahlásit FÚ příjmy, ze kterých se neplatí žádná daň?

Ustanovení § 38v ZDP zavádí s účinností od 1. 1. 2015 poplatníkům daně z příjmů fyzických osob novou oznamovací povinnost, týkající se osvobozených příjmů. Oznamovací povinnost se týká příjmu, který je od daně z příjmů fyzických osob osvobozen a je vyšší než 5 000 000 Kč – příjem se posuzuje jednotlivě.

Povinnost se vztahuje na všechny příjmy přijaté od 1. ledna 2015 a osvobozené od daně z příjmů fyzických osob, tj. osvobozené podle § 4, § 4a, § 6 a § 10 ZDP (výjimkou jsou příjmy, které správce daně může zjistit z rejstříků či evidencí, do kterých má přístup a které zveřejní na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup).

Oznamovací povinnost se nevztahuje na osvobozený příjem z prodeje rodinného domu a souvisejícího pozemku, nebo jednotky, která nezahrnuje nebytový prostor jiný než garáž, sklep nebo komoru, a souvisejícího pozemku zapisované do katastru nemovitostí České republiky nebo na příjem z prodeje nemovitých věcí zapisovaných do katastru nemovitostí České republiky (ve smyslu § 4 odst. 1 písm. a), b) a v) ZDP).


2. Kdy se musím registrovat k DPH?

Základní povinnost k registraci k DPH vymezuje zákon č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty v par. 6.  Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 2 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

To znamená, že jste povinnen průběžně 12 měsíců zpětně sledovat Váš obrat tj. příjmy.


3. Jaký je rozdíl mezi účetním a daňovým odpisem dlouhodobého majetku?

Účetní odpisy se stanovují tak, aby zobrazovaly skutečný stav majetku a jeho opotřebení. V tomto případě uplatňujeme účetní zásadu "věrného obrazu". Způsob výpočtu daňových odpisů je pevně stanoven v zákoně o daních z příjmů. Daňové odpisy je poplatník oprávněn ale nikoli povinen použít.  Daňové odpisování je možné i přerušit. Pro účely stanovení základu daně z příjmů jsou obecně platné jen odpisy daňové (u hmotného majetku podle § 26 zákona o daních z příjmů) a ne odpisy účetní. V daňové evidenci poplatník nemá povinnost používat účetní odpisy a pokud použije jenom odpisy daňové, nevzniká mu žádná povinnost upravit v daňovém přiznání svůj základ daně o rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy. Využití výhradně daňových odpisů je pro poplatníka s daňovou evidencí administrativně méně náročné. Uvedené ovšem neplatí u poplatníka, který vede účetnictví. V souladu se zákonem o účetnictví je poplatník - účetní jednotka povinen vykazovat a účtovat o účetních odpisech (§25 odst.3 a §26 odst.3). Použití daňových odpisů je v tomto případě nepovinné. V daňovém přiznání poplatník – účetní jednotka povinne vyčíslí rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (pokud jsou účetní odpisy vyšší jako daňové základ daně se o rozdíl zvýší a naopak).