pohorska.cz
+420 604 827 828

Člen Komory daňových poradců

KDP

Časté dotazy

1. Odkdy je povinná elektronická evidence tržeb u živnostníků a obchodníků?

Podle zákona č.112/2016 Sb., o elektronické evidenci tržeb jsou povinny se skupiny podnikatelů zpojovat ve 4 fázích

  • v 1. fázi - od 1. prosince 2016 - ubytovací a stravovací služby,
  • ve 2. fázi - od 1. března 2017 - maloobchod a velkoobchod,
  • ve 3. fázi - Od 1. května 2020 - ostatní obory podnikání.

NOVĚ!!! Subjekt evidence tržeb není povinen plnit povinnosti podle zákona upravujícího evidenci tržeb s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, do dne ukončení nouzového stavu vyhlášeného dne 12. března 2020.


2. Kdy se musím registrovat k DPH?

Základní povinnost k registraci k DPH vymezuje zákon č. 235/2004 Sb.. o dani z přidané hodnoty v par. 6.  Plátcem se stane osoba povinná k dani se sídlem v tuzemsku, jejíž obrat za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících po sobě jdoucích kalendářních měsíců přesáhne 1 000 000 Kč, s výjimkou osoby, která uskutečňuje pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně. Osoba povinná k dani uvedená v odstavci 1 je plátcem od prvního dne druhého měsíce následujícího po měsíci, ve kterém překročila stanovený obrat, nestane-li se podle tohoto zákona plátcem dříve.

To znamená, že jste povinnen průběžně 12 měsíců zpětně sledovat Váš obrat tj. příjmy.


3. Jaký je rozdíl mezi účetním a daňovým odpisem dlouhodobého majetku?

Účetní odpisy se stanovují tak, aby zobrazovaly skutečný stav majetku a jeho opotřebení. V tomto případě uplatňujeme účetní zásadu "věrného obrazu". Způsob výpočtu daňových odpisů je pevně stanoven v zákoně o daních z příjmů. Daňové odpisy je poplatník oprávněn ale nikoli povinen použít.  Daňové odpisování je možné i přerušit. Pro účely stanovení základu daně z příjmů jsou obecně platné jen odpisy daňové (u hmotného majetku podle § 26 zákona o daních z příjmů) a ne odpisy účetní. V daňové evidenci poplatník nemá povinnost používat účetní odpisy a pokud použije jenom odpisy daňové, nevzniká mu žádná povinnost upravit v daňovém přiznání svůj základ daně o rozdíl mezi daňovými a účetními odpisy. Využití výhradně daňových odpisů je pro poplatníka s daňovou evidencí administrativně méně náročné. Uvedené ovšem neplatí u poplatníka, který vede účetnictví. V souladu se zákonem o účetnictví je poplatník - účetní jednotka povinen vykazovat a účtovat o účetních odpisech (§25 odst.3 a §26 odst.3). Použití daňových odpisů je v tomto případě nepovinné. V daňovém přiznání poplatník – účetní jednotka povinne vyčíslí rozdíl mezi účetními a daňovými odpisy (pokud jsou účetní odpisy vyšší jako daňové základ daně se o rozdíl zvýší a naopak).